Regulamin olynk.pl

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu olynk.pl prowadzonego przez Olynk Sp. z o.o., o numerze NIP 7792470706 , REGON 368322520. Użytkownicy mogą kontaktować się za pomocą adresu e-mail: olynk@olynk.pl lub telefonu komórkowego +48 789 117 524.
2. Serwis olynk.pl. jest udostępniany bezpłatnie.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie Użytkownikom w celach utrwalenia treści, dozwolone jest drukowanie Regulaminu.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności :
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) określenie warunków i możliwości dokonania przez Użytkownika zwrotu zamówionych
towarów i reklamacji,
c) ograniczenia w dostarczaniu towarów,
d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e) sposób rozliczenia transakcji
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz innymi obowiązującymi zasadami.
5. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania treści znajdujących się na stronie www.olynk.pl. W szczególności kopiowania asortymentu wystawionego na sprzedaż. Ochronie podlegają wszystkie materiały znajdujące się na stronie www.olynk.pl: produkt, zdjęcia, opisy, itp.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
2. Sklep internetowy Olynk – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem www.olynk.pl , którego Użytkownik może zawrzeć umowę kupna – sprzedaży Towarów,
3. Asortyment – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
4. Umowa kupna – sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Olynk a Użytkownikiem, zawierana na stronie www.olynk.pl
5. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające asortyment sprzedaży, ilość oraz sposób wysyłki.

III. Rodzaj i zakres świadczonych usług drogą internetową

1. Firma Olynk za pośrednictwem Internetu promuje idee tworzenia wyjątkowych klimatów sprzyjającym relacjom międzyludzkim za pomocą asortymentu udostępnianego w sklepie internetowym oraz innych treści o charakterze marketingowym.
2. Firma Olynk prowadzi sprzedaż asortymentu dostępnego w sklepie internetowym.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania w celu poznania treści, dokonania zakupu asortymentu ,
b) korzystanie zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz zasad korzystania z sieci Internet, w szczególności niedopuszczalne jest korzystanie ze złośliwego oprogramowania w celu zakłócenia funkcjonowania strony internetowej oraz działania, które naruszają dobre imię firmy Olynk.
c) Firma Olynk może odmówić prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownikowi, który naruszy postanowienia niniejszego regulaminu. W szczególności podania nieprawidłowych danych niezgodnie z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
d) Firma Olynk zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wystąpienia „sił wyższych”. W szczególności mowa o braku dostępnych surowców na rynku lub inne zdarzenia losowe, na które nie ma wpływu.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.olynk.pl, dokonać wyboru asortymentu w Zakładce: Sklep.
2. Kolejne czynności techniczne polegają na wyborze ilości oraz asortymentu, które trafiają do Koszyka.
3. W polu Koszyk można cały czas modyfikować ilość oraz rodzaj asortymentu, w momencie akceptacji zawartości Koszyka, używamy przycisku „Przejdź do kasy”.
4. Przejście do kasy, powoduje wyświetlenie koniecznych do wypełnienia przez Użytkownika pól:
a) szczegóły płatności oraz określenie sposobu płatności. Użytkownik zdecydowany kupić asortyment, który jest widoczny również na tej stronie wypełnia pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką oraz określa: rodzaj wysyłki oraz sposób płatności.
b) Użytkownik na stronie płatności ma dostęp do wszystkich cen wybranego asortymentu oraz kosztów przesyłki zawierających podatek VAT.
5. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Olynk. Umowy kupna- sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie złożenie zamówienia w tym momencie umowę kupna- sprzedaży, traktuje się za zawartą.
6. Anulowanie złożonego i opłaconego Zamówienia przez Klienta jest możliwe tylko przed wysyłką towaru do Klienta. W tym celu należy skontaktować się z Firmą Olynk za pośrednictwem adresu e-mail: olynk@olynk.pl. Anulowanie następuje w momencie potwierdzenia przez firmę Olynk.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane do 7 dni roboczych pod warunkiem, że asortyment jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności asortymentu objętego zamówieniem Olynk skontaktuje się z Użytkownikiem, który podejmie decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja/ wydłużenie czasu oczekiwania/ anulowanie całości zamówienia).

VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Klienta adres w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 dni roboczych do 2 tygodni, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Olynk

VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w ‘złotych polskich’ i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Użytkownik ma możliwość wyboru formy zapłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego wskazanego w polu przelew na rachunek bankowy,
b) za pośrednictwem dotpay.pl, przy pomocy karty płatniczej, kredytowej lub na rachunek proponowanych kont bankowych,
c) przy pomocy PayPal
d) płatność w momencie odbioru przesyłki ‘za pobraniem’.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail: olynk@olynk.pl lub na adres siedziby firmy: Olynk Sp. z o.o., ul.Bukowska 32, 62-060 Stęszew.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie asortymentu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez użytkownika jest wyłączone w przypadku:
asortymentu wykraczającemu poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb,
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego traktowania asortymentu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Olynk Sp. z o.o., ul. Bukowska 32, 62-060 Stęszew:
a) do przesyłki powinien zostać dołączony prawidłowo wypełnione oświadczenie zwrotu,
b) wysyłki, które klient zwrotnie opisze za pobraniem lub płatne gotówką, nie będą przyjmowane i w rezultacie wrócą do Nadawcy
c) zwrot towarów do Olynk odbywa się na koszt Użytkownika. Można jej dokonać wybierając jedną z dwóch metod:
-korzystając z przesyłek sklepu, opcja kurier DHL
-we własnym zakresie

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Olynk. jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail olynk@olynk.pl, lub na adres: Olynk Sp. z o.o., ul. Bukowska 32, 62-060 Stęszew.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Olynk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w tym wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Użytkownik powinien powiadomić Olynk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego wpływających na realizację oferowanej usługi.
3. W Reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub wad dostarczonego asortymentu.
4. Olynk, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, w przypadku przedłużenia terminu, poinformowania o tym okresie Użytkownika.

XI. Postanowienia końcowe
1. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. Towar przed wysyłką sprawdzany jest prze pracowników Olynk i wysyłany bez wad. Jeżeli opakowanie dostarczonego produktu nie nosi znamion uszkodzeń mechanicznych, a po rozpakowaniu klient takie stwierdzi, zobowiązany jest do telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia w firmie kurierskiej DHL, pod numerem 42 634-53-45, wezwania kuriera i sporządzenia protokołu szkody. Protokół wraz z kserokopią lub fotokopią dowodu zakupu Nabywca zobowiązany jest przesłać na adres e-mail: olynk@olynk.pl . Reklamacje powstałe w wyniku uszkodzeń rozpatrywane są przez firmę obsługującą dostawy przesyłek. Firma ta, na mocy podpisanej umowy o świadczonych usługach, ponosi odpowiedzialność za dostarczanie ich w stanie właściwym, pozbawionym wad powstałych w transporcie.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Olynk a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Olynk, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie  Olynk Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne,  brak zgody uniemożliwi zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Klienci Sklepu maja prawo do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.